21/08/2021

Statut ZSiK RSS – Predlog za javnu raspravu

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na sednici od 20.08.2021. godine, shodno članu 64. stav 3 Statuta ZSiK RSS, doneo odluku o otvaranju javne rasprave o novom Statutu Zajednice, radi usklađivanja sa Statutom RSS, te je odredio i rok od 7 dana za javnu raspravu. Amandmani na nacrt Statuta dostavljaju se Upravnom odboru ZSiK RSS na službenu adresu za elektronsku poštu ZSiK RSS. Amandmane mogu podneti svi članovi ZSiK RSS.

Razlozi za donošenje novog Statuta leže u činjenici da prethodno usvojeni Statut ZSiK RSS od 29.04.2021. godine, nije u potpunosti bio usaglašen sa Statutom RSS.

Statut možete preuzeti na sledećem linku – Statut ZSiK RSS predlog