19/06/2024

Odrzana V redovna sednica UO ZSiK RSS

Dana 10.06.2024. godine održana je V redovna sednica UO ZSiK RSS na kojoj su donešene sledeće odluke:
– Usvojen je Zapisnik sa I redovne sednice UO ZSiK RSS,
– Izvršena je verifikacija odluka se elektronskih sednica UO ZSiK RSS i to:
✓ II elektronske sednice UO ZSiK RSS,
✓ III elektronske sednice UO ZSiK RSS,
✓ IV elektronske sednice UO ZSiK RSS,
– Usvojen je izveštaj verifikovanih kontrola suđenja, na osnovu dostavljenog izveštaja KzPS UO ZSiK RSS,
– Usvojena je međunarodna lista sudija (EHF), na osnovu predloga KzPS UO ZSiK RSS,
– Donešena je odluka o dodeli bodova za stručni rad, na osnovu predloga StLK UO ZSiK RSS,
– Donešena je odluka da se zbog kratkog vremenskog roka za pripremu kampa perspektivnih sudijskih parova, umesto kampa održi seminar perspektivnih sudija u terminu 29/30.08.2024. godine u Kragujevcu u hotelu Šumarice. Maksimalan broj polaznika seminara je 9 parova, ZSiK RSS snosiće troškove hotelskog smeštaja za sve polaznike seminara perspektivnih sudija,
– Donešena je odluka da visina takse za polaganje ispita za sticanje regionalne iznosi 3.000 dinara dok taksa za ispit nacionalne kategorije iznosi 5.000 dinara. Polaganje za nacionalnu kategoriju ce biti održano 30.08.2024 godine u Kragujevcu, dok ce polaganje za regionalne kategorije biti organizovano na regionalnim seminarima pred početak takmičarske sezone 2024/2025,
– Donešene su odluke o rashodovanju starih banera i pečata kao i odluka o kupovini 2 nova banera,
– Donešene su odluke o plaćanjima.

UO ZSiK RSS je takodje doneo odluku da se usvajanje rang listi za prethodnu takmičarsku sezonu 2023/2024 odloži za narednu sednicu UO ZSiK RSS.