26/04/2016

Polaganje ispita za kategorije

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je, na dvadeset trećoj redovnoj sednici, održanoj 26.03.2016, doneo odluku o načinu i rokovima polaganja ispita za sticanje regionalne i nacionalne kategorije sudija, odnosno kontrolora, u smislu odredbi Pravilnika o kategorizaciji rukometnih sudija i kontrolora.

Kako je sticanje prava kao i način polaganja ispita suštinski različit u odnosu na dosadašnji, a koji ispite tretira kroz određeni program stručnog usavršavanja, svakako da iste (ispite) nije moguće savladati bez učešća na letnjem edukativnom kampu, te je potrebno o tome posebno voditi računa prilikom prijave kandidata.

Prijavu kandidata koji ispunjavaju uslove vrše regionalne stručno lektorske komisije, s tim da posebna dokumentacija, takođe, nije predviđena nedavno usvojenim Pravilnikom o kategorizaciji, a sve u cilju smanjenja administrativnih mera i svođenja ispita na suštinsko činjenje. Takođe, potrebno je imati u vidu da je polaganje ispita moguće samo za kandidate koji ispunjavaju sve uslove za napredovanje na odgovarajuću listu, u zavisnosti od kategorije koja je potrebna za određeni stepen takmičenja.

Odluka o ispitima za sticanje kategorija