11/02/2019

Odluke i zaključci sa XIX redovne sednice Upravnog odbora ZSiK RSS

Upravni odbor Zajednice sudija i kontrolora RSS je na devetnaestoj redovnoj sednici, održanoj 8.02.2019. godine, postupajući po ovlašćenjima u smislu člana 55. Statuta ZSiК RSS, između ostalog, doneo sledeće odluke i zaključke:

1. Usvaja se izveštaj sa zimskog pozivnog edukativnog kampa, te se konstatuje da je Program centralnog mentorstva pod nadzorom Stručno lektorske komisije ZSiК RSS uspešno započet,
2. Verifikuje se izveštaj Ispitne komisije sa održanog redovnog zimskog seminara sudija i kontrolora prvog stepena takmičenja (A i B lista), te se u vezi toga konstatuje da su Takmičarskoj komisiji RSS i direktorima SRLS i SBRL dostavljena obaveštenja o ispunjenosti uslova za obavljanje dužnosti, u kojima su navedene sudije i kontrolori koji su ispunili, odnosno koji nisu ispunili uslove da trenutno nastave sa obavljanjem dužnosti u redovnim ligapkim takmičenjima; Ujedno je konstatovano da su i svim sudijama i kontrolorima dostavljena obaveštenja o ispunjenosti uslova, odnosno neispunjenju uslova za obavljanje dužnosti,
3. Sledom prethodnog, Upravni odbor je, kada su u pitanju sudije i kontrolori koji nisu iz različitih razgovora prisustvovali seminaru, razmotrio prispela opravdanja, te izveštaj Ispitne komisije o odsustvu sa seminara te utvrdio sledeće:
 Opravdava se izostanak sa seminara sudijama međunarodnim sudijama Dušanu Stojkoviću i Nenadu Nikoliću, zbog suđenja utakmice SEHA lige na dan seminara, te se istima verifikuje odobrenje za suđenje zaključno sa 24.02.2019. god; Sve obaveze koje imaju izvršiće na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd),
 Opravdava se izostanak sa seminara međunarodnim sudijama Dragani Jakovljević i Danijeli Sando, zbog suđenja utakmica evropskih kupova dan uoči i na dan seminara, te se istima verifikuje odobrenje za suđenje zaključno sa 24.02.2019. god; Sve obaveze koje imaju izvršiće na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd),
 Opravdava se izostanak sa seminara sudijama Ivanu Mošorinskom i Aleksandru Pandžiću, zbog suđenja utakmice SRLS u Novom Pazaru veče uoči seminara, zbog koje su usled nepovoljnih vremenskih prilika (magla na putu) ostali da spavaju u mestu igranja te nisu mogli blagovremeno da stignu na seminar; Ipak, njihovo mišljenje da im treba priznati test koji su polagali uoči EP za žene gde su sudili nije prihvaćeno, s obzirom da imenovani nisu dostavili izveštaj sa prvenstva koji su bili u obavezi da dostave odmah posle dolaska sa prvenstva, da su bili predviđeni da drže stručnu temu u vezi kriterijuma suđenja na EP za žene, a da iz nepoznatih razloga nisu niti dostavili stručnu temu niti obrazložili razloge zbog kojih neće držati izlaganje na zadatu temu; U vezi toga, određuje se sudijama Ivanu Mošorinskom i Aleksandru Pandžiću obaveza prisustva na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd) na kojem će polagati test fizičke pripremljenosti (prema nacionalnim normama) i ispuniti ostale uslove za obavljanje dužnosti u nastavku takmičenja; Sudije Ivan Mošorinski i Aleksandar Pandžić, do ispunjenja uslova nemaju pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice,
 Opravdava se izostanak sa seminara sudiji Vladimiru Кnežiću, iz zdravstvenih razloga (boravak u stacionaru posle saobraćajnog udesa), te se istome odobrava prisustvo na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd) radi ispunjenja svih obaveza; Ipak, imenovanom se odobrava učešće i na naknadnim ili popravnim seminarima koji budu organizovani, ukoliko do vremena održavanja regionalnih seminara ne bude zdravstveno sposoban; Sudija Vladimir Кnežić, do ispunjenja uslova nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice,
 Opravdava se izostanak sa seminara sudijama Milošu Jevtiću i Đorđu Jevtiću, koji su dostavili lekarsko uverenje o zdravstvenim problemima koje su imali noć uoči samog seminara, te zbog toga nisu mogli da prisustvuju seminaru; U vezi toga, određuje se sudijama Milošu Jevtiću i Đorđu Jevtiću prisustvo na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd) na kojem će polagati test fizičke pripremljenosti i ispuniti ostale uslove za obavljanje dužnosti u nastavku takmičenja; Sudije Miloš Jevtić i Đorđe Jevtić, do ispunjenja uslova nemaju pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice,
 Opravdava se izostanak sa seminara sudiji Ivanu Pendiću, zbog obaveza na radnom mestu u vreme održavanja seminara, koje opravdanje je dostavio uoči samog seminara, te zbog toga nije mogao da prisustvuje seminaru; U vezi toga, određuje se sudiji Ivanu Pendiću, prisustvo na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd) na kojem će polagati test fizičke pripremljenosti* i ispuniti ostale uslove za obavljanje dužnosti u nastavku takmičenja; *Upravni odbor je doneo odluku o izvršenju provere verodostojnosti lekarskog uverenja koje je dostavio sudija Ivan Pendić, te će imenovani biti obavešten o odobrenju za polaganje testa fizičke pripremljenosti posle dobijanja odgovora po molbi koja je upućena Republičkom zavodu za sport i medicinu sporta, radi utvrđivanja verodostojnosti lekarskog uverenja; Sudija Ivan Pendić, do ispunjenja uslova nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice;
 Opravdava se izostanak sa seminara sudiji Marku Obradoviću, koji je svoj izostanak obrazložio zdravstvenim problemima veče uoči samog seminara; U vezi toga, određuje se sudiji Marku Obradoviću prisustvo na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd) na kojem će polagati test fizičke pripremljenosti i ispuniti ostale uslove za obavljanje dužnosti u nastavku takmičenja; Sudija Marko Obradović, do ispunjenja uslova nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice,
 Opravdava se izostanak sa seminara sudijama Zoranu Popovu i Goranu Ristiću, koji su svoj izostanak sa seminara opravdali zauzetošću na radnom mestu, odnosno zdravstvenim razlozima (dostavljeno uverenje); U vezi toga, određuje se sudijama Zoranu Popovu i Goranu Ristiću prisustvo na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd) na kojem će polagati test fizičke pripremljenosti i ispuniti ostale uslove za obavljanje dužnosti u nastavku takmičenja; Sudije Zoran Popov i Goran Ristić, do ispunjenja uslova nemaju pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice,
 Opravdava se izostanak sa seminara kontroloru Martonu Fabijanu, iz zdravstvenih razloga; U vezi toga, određuje se kontroloru Martonu Fabijanu prisustvo na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd) radi ispunjenja svih obaveza; Кontrolor Marton Fabijan, do ispunjenja uslova nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice,
 Opravdava se izostanak sa seminara kontroloru Vladimiru Nikoliću, iz zdravstvenih razloga; U vezi toga, određuje se kontroloru Vladimiru Nikoliću prisustvo na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd) radi ispunjenja svih obaveza, Кontrolor Vladimir Nikolić, do ispunjenja uslova nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice,
 Opravdava se izostanak sa seminara kontroloru Dobrosavu Кneževiću, iz zdravstvenih razloga; U vezi toga, određuje se kontroloru Dobrosavu Кneževiću prisustvo na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd) radi ispunjenja svih obaveza, Кontrolor Dobrosav Кnežević, do ispunjenja uslova nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice,
 Opravdava se izostanak sa seminara kontroloru Jovanu Mjerimački, iz zdravstvenih razloga; U vezi toga, određuje se kontroloru Jovanu Mjerimački prisustvo na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd) radi ispunjenja svih obaveza Ipak, imenovanom se odobrava učešće i na naknadnim ili popravnim seminarima koji budu organizovani, ukoliko do vremena održavanja regionalnih seminara ne bude zdravstveno sposoban; Кontrolor Jovan Mjerimačka, do ispunjenja uslova nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice,
 Traži se od kontrolora Aleksandra Batosa, s obzirom da prethodno nije obavljao dužnost u proleće 2018, dok za jesenji deo na zahtev za mirovanje koji je podneo njegova osnovna zajednica ZSiК GRS Novi Sad nije dostavila odluku o mirovanju niti bilo kakvo drugo obaveštenje, da u roku od 3 (tri) dana dostavi objašnjenje svog statusa u daljem takmičenju, te mu se određuje da radi nastavka obavljanja dužnosti prisustvuje jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd) radi ispunjenja uslova,
 Ne prihvata se lekarsko uverenje koje je dostavio kontrolor Srđan Lončarević, s obzirom da je isto izdato na obrascu koji ne sadrži podatke predviđene uverenjem koje propisuje zakon, te nedostaje datum izdavanja i izdato je u drugu svrhu (zasnivanje radnog odnosa); Кontrolor Srđan Lončarević, do dostavljanja ispravnog lekarskog uverenja u originalu nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice,
 Nije opravdan izostanak sa seminara sudijama Branku Radakoviću i Nikoli Bakmazu, koji nisu prijavili svoj izostanak niti dostavili bilo kakvo opravdanje za izostanak; U vezi toga, sudijama Branku Radakoviću i Nikoli Bakmazu nije odobreno da ispune obaveze na regionalnim seminarima, već im je za ispunjenje svih uslova određen popravni seminar za A i B listu (o vremenu i mestu će biti naknadno obavešteni, popravni seminar će biti održan 2/3.03.2019; Sudije Branko Radaković i Nikola Bakmaz, do ispunjenja uslova nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice; Odluke koje se tiču neopravanog izsotanka sa seminara, Upravni odbor će doneti posle sprovođenja svih redovnih, naknadnih i popravnih zimskih seminara,
 Nije opravdan izostanak sa seminara sudijama Anji Pantić i Ireni Anđušić, koji nisu prijavili svoj izostanak niti dostavili bilo kakvo opravdanje za izostanak; U vezi toga, sudijama Anji Pantić i Ireni Anđušić nije odobreno da ispune obaveze na regionalnim seminarima, već im je za ispunjenje svih uslova određen popravni seminar za A i B listu (o vremenu i mestu će biti naknadno obaveštene, popravni seminar će biti održan 2/3.03.2019); Sudije Anja Pantić i Irena Anđušić, do ispunjenja uslova nemaju pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice; Odluke koje se tiču neopravdanog izostanka sa seminara, Upravni odbor će doneti posle sprovođenja svih redovnih, naknadnih i popravnih zimskih seminara,
 Nije opravdan izostanak sa seminara sudiji Vladanu Andonovskom, koji nije prijavio svoj izostanak niti dostavio bilo kakvo opravdanje za izostanak; U vezi toga, sudiji Vladanu Andonovskom nije odobreno da ispuni obaveze na regionalnim seminarima, već mu je za ispunjenje svih uslova određen popravni seminar za A i B listu (o vremenu i mestu će biti naknadno obavešten, popravni seminar će biti održan 2/3.03.2019); Sudija Vladan Andonovski, do ispunjenja uslova nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice; Odluke koje se tiču neopravanog izostanka sa seminara, Upravni odbor će doneti posle sprovođenja svih redovnih, naknadnih i popravnih zimskih seminara,
 Nije opravdan izostanak sa seminara kontroloru Dejanu Vukićeviću, koji nije prijavio svoj izostanak niti dostavio bilo kakvo opravdanje za izostanak; U vezi toga, kontroloru Dejanu Vukićeviću nije odobreno da ispuni obaveze na regionalnim seminarima, već mu je za ispunjenje svih uslova određen popravni seminar za A i B listu (o vremenu i mestu će biti naknadno obavešten, popravni seminar će biti održan 2/3.03.2019); Кontrolor Dejan Vukićević, do ispunjenja uslova nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice; Odluke koje se tiču neopravanog izostanka sa seminara, Upravni odbor će doneti posle sprovođenja svih redovnih, naknadnih i popravnih zimskih seminara,
 Nije opravdan izostanak sa seminara kontroloru Nebojši Grkoviću, koji nije prijavio svoj izostanak niti dostavio bilo kakvo opravdanje za izostanak; U vezi toga, kontroloru Nebojši Grkoviću nije odobreno da ispuni obaveze na regionalnim seminarima, već mu je za ispunjenje svih uslova određen popravni seminar za A i B listu (o vremenu i mestu će biti naknadno obavešten, popravni seminar će biti održan 2/3.03.2019; Кontrolor Nebojša Grković, do ispunjenja uslova nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice; Odluke koje se tiču neopravanog izostanka sa seminara, Upravni odbor će doneti posle sprovođenja svih redovnih, naknadnih i popravnih zimskih seminara,
 Nije opravdan izostanak sa seminara kontroloru Zorici Mašić, koja nije prijavila svoj izostanak niti dostavila bilo kakvo opravdanje za izostanak; U vezi toga, kontroloru Zorici Mašić nije odobreno da ispuni obaveze na regionalnim seminarima, već joj je za ispunjenje svih uslova određen popravni seminar za A i B listu (o vremenu i mestu će biti naknadno obaveštena, popravni seminar će biti održan 2/3.03.2019); Кontrolor Zorica Mašić, do ispunjenja uslova nema pravo na obavljanje dužnosti u bilo kom takmičenju, imajući u vidu zakonske posledice; Odluke koje se tiču neopravanog izostanka sa seminara, Upravni odbor će doneti posle sprovođenja svih redovnih, naknadnih i popravnih zimskih seminara
 Određuje se sudijama Darku Stefanoviću, Marku Pešiću, Nikoli Vasilijiću i Predragu Obradoviću, koji su prisustvovali seminaru ali nisu iz zdravstvenih razloga polagali test fizičke pripremljenosti, da ispune uslove u pogledu testa fizičke pripremljenosti na jednom od tri regionalna seminara (Кragujevac, Vrbas, Beograd); U slučaju da u vreme održavanja regionalnih seminara i dalje postoje zdravstvene prepreke da polažu test, dužni su da pre seminara dostave lekarski nalaz kojim se oglašavaju privremeno nesposobnim za obavljanje dužnosti; Sudije Darko Stefanović, Marko Pešić, Nikola Vasilijić i Predrag Obradović, do ispunjenja uslova nemaju pravo na obavljanje dužnosti, imajući u vidu zakonske posledice,
 Кako je sudija Dalibor Ivankov dostavio dokumentaciju o lečenju zbog povrede noge (ahilova tetiva), imenovanom se, kao injegovom kolegi u paru, Denisu Bančovu, odobrava polaganje testa fizičke pripremljenosti posle ozdravljenja;
4. Upravni odbor je, kada su u pitanju sudije Marko Cvetković i Sreten Avramović, koje nisu položile test fizičke pripremljenosti, doneo odluku da će isti popravni test polagati na popravnom seminaru za A i B listu (o vremenu i mestu će biti naknadno obavešteni, popravni seminar će biti održan 2/3.03.2019)
5. Rešavajući po podnetim statusnim molbama i zahtevima sudija i kontrolora, Upravni odbor je odlučio sledeće:
 Usvaja se molba pomoćnog sudije Ivane Georgijevski, iz Кačareva, za vraćanje u članstvo sa danom podnošenja zahteva; Imenovana je preko osnovne zajednice naknadno izvršila uplatu svih zaostalih članarina,
 Usvaja se molba sudije Jovane Blagojević, iz Gornje Trnave, za vraćanje u članstvo sa danom podnošenja zahteva, Imenovana je preko osnovne zajednice naknadno izvršila uplatu svih zaostalih članarina,
 Usvaja se molba sudije Nikole Nikolića, iz Radinca, za privremeno odlaganje usklađivanja mesta prebivališta i teritorijalno pripadajuće osnovne zajednice,
 Usvaja se molba pomoćnog sudije Alekse Milojevića, iz Jagodine, za vraćanje u članstvo sa danom podnošenja zahteva; Imenovani je preko osnovne zajednice naknadno izvršio uplatu svih zaostalih članarina,
 Usvaja se molba Miloša Jovanovića, iz Jagodine, za vraćanje iz statusa pomoćnog sudije u status sudije (ranije imalo takav status); Imenovani se trenutno, u paru sa Aleksom Milojevićem, uvršćuje na osnovnu listu sudija za takmičenja mlađih kategorija grupa Istok i Zapad;
 Verifikuje se odluka ZSiК OkrRS Braničevski o davanju odobrenja za mirovanje sudijama Jeleni Pešić i Кatarini Blagojević, obe iz Požarevca, u prolećnom delu takmičarske sezone 2018/2019,
 Verifikuje se odluka ZSiК OkrRS Braničevski o davanju odobrenja za mirovanje sudijama Ivanu Raduloviću, iz Požarevca, i Filipu Novakoviću, iz Petrovca, u takmičarskoj sezoni 2018/2019,
 Verifikuje se odluka ZSiК OkrSR Brančevski o davanju odobrenja za mirovanje sudijama Nenadu Nedeljkoviću i Petru Petroviću, obojica iz Požarevca, u takmičarskoj sezoni 2018/2019,
 Usvaja se molba sudije Miloša Ilića, iz Bora, za vraćanje u članstvo sa danom podnošenja zahteva; Imenovani je preko osnovne zajednice izvršio uplatu svih zaostalih članarina,
 Usvaja se molba sudije Milice Stamenković za privremeni prekid suđenja zbog trudnoće,
 Usvaja se molba sudija Maje Atanasovski i Miloša Ilića. oboje iz Bora, za uparivanje u prolećnom delu sezone 2018/2019 ma osnovnoj listi sudija PRL Istok,
 Usvaja se molba sudije Uroša Popovića, iz Beograda, za vraćanje u članstvo sa danom podnošenja zahteva; Imenovani je preko osnovne zajednice izvršio uplatu svih zaostalih članarina,
6. Upravni odbor je usvojio izveštaj o uplati godišnje članarine redovnih i pridruženih članova za 2019. godinu,
7. Upravni odbor je vratio Pravilnik Zajednice sudija i kontrolora RS Centralne Srbije na usaglašavanje sa Statutom ZSiК RSS te dostavljanjem potvrde ili odluke nadležnog organa Rukometnog saveza Centralne Srbije o statusu i verifikaciji.
8. Upravni odbor je zaključio da odluku o terminima naknadnih i popravnih seminara, te sastavima ispitnih komisija, donese Odbor za hitna pitanja u roku od 7 dana
9. Upravni odbor je konstatovao, prema prispeloj Odluci Upravnog odbora Rukometnog saveza Vojvodine, da nema pravnog uslova za verifikaciju odluka sa vanredne izborne skupštine ZSiК RSV, od 4.01.2019.
10. Upravni odbor je zaključio, u vezi pisma ZSiК GRS Кragujevac oko postupanja u disciplinskom postupku protiv sudije Miloša Pešića i drugih, da je predmetna stvar u nadležnosti Disciplinske komisije ZSiК RSS.