30/12/2018

Odluke i zaključci sa sednice Odbora za hitna pitanja ZSiK RSS

Odbor za hitna pitanja Zajednice sudija i kontrolora RSS je 29.12.2018. godine, postupajući po ovlašćenju u smislu člana 68. Statuta ZSiK RSS, zbog neophodnosti neodložnog donošenja potonjih odluka i zaključaka, opštom saglasnošću utvrdio sledeće:

 1. Usvaja se molba međunarodnog sudije Dejana Markovića, iz Beograda, da polaže test fizičke pripremljenosti na jednom od regionalnih zimskih seminara, posle dobijanja saglasnosti lekara za obavljanje fizičkih aktivnosti;
 2. Usvaja se izveštaj o uplati godišnje članarine za 2019. godinu sa pregledom dodatnih mera koje treba izvršiti radi konsolidacije podataka i statusa članstva. U tome, konstatuje se da podatke sa dokazom o mestu prebivališta nisu dostavile sledeće teritorijalne zajednice: GRS Novi Sad, OkrRS Severnobanatski, OkrRS Zapadnobački, OkrRS Sremski (delimično), RS Kosova i Metohije, OkrRS Zaječarski, OkrRS Borski, OkrRS Raški, OkrRS Jablanički, te da spiskove članova za overu članarine nisu dostavile (ili isti nisu u potpunosti ispravni) sledeće teritorijalne zajednice: GRS Novi Sad, OkrRS Srednjebanatski (spisak sadrži lica koja nisu članovi ZSiK RSS), OkrRS Zapadnobački; U vezi toga, ostavlja se drugi dodatni rok za dostavu podataka najkasnije do 31.12.2018. godine;
 3. Utvrđuje se prestanak članstva u ZSiK RSS redovnim i pridruženim članovima koji nisu ili ni posle opomene ne budu izmirili članarinu zaključno sa 31.12.2018. godine. Radi vraćanja u članstvo, ukoliko to budu zatražili, potrebno je da dostave dokaz o uplati neizmirene članarine, te da lično podnesu molbu za vraćanje u članstvo koja se dostavlja preko pripadajuće teritorijalne zajednice;
 4. Utvrđuje se odluka kojom se nalaže sudiji Željku Vasiljeviću, sa mestom prebivališta u Beogradu, opština Čukarica, a koji se vodi kao član ZSiK OkrRS Braničevskog okruga, da uskladi svoj status u odnosu na mesto prebivališta, a sve u roku od 15 (petnaest) dana;
 5. Utvrđuje se odluka kojom se nalaže sudiji Vladimiru Nerandžiću, sa mestom prebivališta u Aranđelovcu, a koji se vodi kao član ZSiK RS Beograda, da uskladi svoj status u odnosu na mesto prebivališta, a sve u roku od 15 (petnaest) dana;
 6. Utvrđuje se odluka kojom se nalaže sudiji Nikoli Barbuloviću, sa mestom prebivališta u Boru, a koji se vodi kao član ZSiK GRS Niš, da uskladi svoj status u odnosu na mesto prebivališta, a sve u roku od 15 (petnaest) dana;
 7. Utvrđuje se odluka kojom se nalaže sudiji Nikoli Nikoliću, sa mestom prebivališta u Radincu, opština Smederevo, a koji se vodi kao član ZSiK RS Beograda, da uskladi svoj status u odnosu na mesto prebivališta, a sve u roku od 15 (petnaest) dana;
 8. Donesen je zaključak kojim se prihvata izveštaj verifikatora Zdravka Adamovića sa Vanredne izborne sednice Skupštine ZSiK GRS Novi Sad održane 15.11.2018. godine, kojim sledom se ujedno zaključuje da su predmetni izborni postupci u odnosu na dostavljeni zapisnik sa predmetne Skupštine pravno valjano obavljeni;
 9. Donesen je zaključak kojim se prihvata izveštaj verifikatora Dušana Vojvodića sa Vanredne izborne sednice Skupštine ZSiK OkrRS Severnobačkog održane 16.12.2018. godine, kojim sledom se ujedno zaključuje da su predmetni izborni postupci u odnosu na dostavljeni zapisnik sa predmetne Skupštine pravno valjano obavljeni;
 10. Donesen je zaključak kojim se prihvata izveštaj verifikatora Siniše Lazića sa Vanredne izborne sednice Skupštine ZSiK OkrRS Južnobanatskog održane 21.12.2018. godine, kojim sledom se ujedno zaključuje da su predmetni izborni postupci u odnosu na dostavljeni zapisnik sa predmetne Skupštine pravno valjano obavljeni;
 11. Donesen je zaključak kojim se vanredna skupština ZSiK Sremskog okruga kvalifikuje kao ništava; Naime, član te teritorijalne zajednice sudija Deni Vukmanović uputio je cirkularnu poruku putem elektronske pošte dana 15.11.2018. godine na više adresa, između kojih i na adresu ZSiK RSS navodeći da će vanredna skupština te teritorijalne zajednice biti održana dana 22.11.2018. godine u Beškoj. U prilogu nije dostavio niti poziv sa dnevnim redom, niti radni materijal za sednicu, kako bi se uvideli razlozi za održavanje vanredne sednice skupštine. Istog dana mu je od strane sekretara ZSiK RSS po službenoj dužnosti, na način na koji se uobičajeno postupa u ovakvim situacijama, povratnom elektronskom porukom zatraženo da dostavi poziv sa dnevnim redom kao i radni materijal kako bi se videlo ko je predlagač za sazivanje vanredne skupštine i po kom osnovu, a u cilju sagledavanja potrebe za određivanjem verifikatora. Kopija poruke je dostavljena i gosp. Boriši Milosavljeviću, koji je registrovan kao član Skupštine ZSiK RSS ispred ZSiK OkrRS Sremskog, a koji je prema deponovanim podacima u ZSiK RSS i predsednik Upravnog odbora pomenute teritorijalne zajednice (ZSiK OkrRS Sremskog), radi informisanosti o predmetnoj situaciji. Odgovor na tako postavljen službeni zahtev nije prispeo. Posle više od mesec dana, precizno dana 24.12.2018. sa adrese sudije Denija Vukmanovića prispeo je elektronski dokument koji je naveden kao zapisnik sa sednice Skupštine; Dana 25.12.2018. godine sekretar ZSiK RSS je zaprimio pismena i obavestio povratnom elektronskom poštom ZSiK OkrRS Sremskog o činjeničnom stanju, izvršivši uvid u pristigla pismena, te obaveštenjem da će ista biti data za raspravu u redovnoj sednici Upravnog odbora ZSiK RSS.

Sledom prethodnog, Odbor za hitna pitanja je zaključio uvidom u zaprimljena pismena, da je vanredna Skupština ZSiK OkrRS Sremskog održana kako de fakto tako i de jure u suprotnosti sa opštim aktima ZSiK RSS i pozitivnim zakonskim propisima. Naime, prema uvidu u bazičnu evidenciju ZSiK RSS, teritorijalna zajednica na nivou Sremskog okruga u smislu zastupljenosti u Skupštini kao kolektivnom organu upravljanja, ima 10 (deset) članova, od toga osam sudija i jednog kontrolora kao redovne članove i jednog pomoćnog sudiju kao pridruženog člana. Kako je u predmetnom skupu prema pismenom bilo pobrojano poimenice pet lica, a Skupština u svakom smislu broji deset članova, to je bez dileme izvedena pouzdana činjenica da ista nije imala prava da odlučuje zbog nedostatka kvoruma (potrebnog broja za punovažno donošenje odluka). Posebno od toga, iz pismena je uočljivo da predmetnom skupu nije prisustvovao niti jedan član (ili predsednik) Nadzornog odbora te teritorijalne zajednice, tako da nije postojao ni kontrolni faktor koji bi potvrdio eventualnu verodostojnost saziva i ispravnost činjenja.

Zbog svega iznetog, nesumnjivo je da Skupština ZSiK OkrRS Sremskog nije imala pravnu snagu da donosi odluke u tom trenutku, te se zbog toga sve donesene odluke imaju smatrati ništavim.

Razjašnjujući naposletku, o predmetnom pitanju odlučio je Odbor za hitna pitanja po hitnom postupku, s obzirom da je u međuvremenu pristigao poziv za održavanje vanredne izborne sednice Skupštine ZSiK RSV, te bi eventualna primena pravno nevaljanih odluka Skupštine ZSiK OkrsRS Sremskog u toj prilici dovela do neispravljivih posledica, pa se shodno tome nije mogla čekati redovna sednica Upravnog odbora ZSiK RSS da o predmetnom pitanju odlučuje.

Predmetni zaključak se ima dostaviti Rukometnom savezu Vojvodine, kao teritorijalno nadležnom za dalje postupanje, imajući u vidu da je pravno nevaljane odluke ZSiK OkrRS Sremskog vraćanjem u pređašnje stanje potrebno neodložno primeniti u radu zajednice sudija i kontrolora tog teritorijalnog saveza, u okviru kojeg ista ima status oblika delovanja po funkcionalnoj osnovi.

 1. Donesen je zaključak kojim se Skupština ZSiK OkrRS Severnobanatskog kvalifikuje kao ništava; I pored toga što zbog znatnog zadocnjenja u dostavljanju poziva sa dnevnim redom u kojem je predviđeno sprovođenje odgovarajuće izborne procedure u vanrednom postupku uz opštim aktima predviđen obavezni radni materijal i navođenje razloga za sprovođenje izbora, odnosno uslova pod kojima je sazvana predmetna sednica, te sledom toga i upućenim pisanim obaveštenjem toj teritorijalnoj zajednici da im se zbog zadocnjenja, odnosno nedostavljanja potrebnog radnog materijala i posle dve pisane opomene, ne može određivati verifikator, a kako je ta teritorijalna zajednica ipak na sam dan prvobitno predviđen za održavanje predmetne sednice Skupštine dostavila radni materijal (putem elektronskog obaveštenja koje je uputio Zoran Popov, iz Kikinde, u svojstvu predsednika Skupštine) u kojem su sadržani razlozi za sazivanje vanredne sednice sa utvrđenom tačkom dnevnog reda koja se odnosi na izbornu proceduru, Odbor za hitna pitanja ZSiK RSS je iznašao da ima mesta ispitivanju pravne valjanosti sednice i donesenih odluka i pored toga što istoj nije prisustvovao verifikator.

Sledom toga, izvršene su odgovarajuće proverne radnje, te je utvrđeno prema uvidu u bazičnu evidenciju ZSiK RSS da teritorijalna zajednica na nivou Severnobanatskog okruga u smislu zastupljenosti u Skupštini kao kolektivnom organu upravljanja, ima 12 (dvanaest) članova, od toga deset sudija i jednog kontrolora kao redovne članove i jednog pomoćnog sudiju kao pridruženog člana. Kako je u predmetnom skupu prema pismenom bilo pobrojano poimenice šest lica, a Skupština u svakom smislu broji dvanaest članova, to je bez dileme pouzdano zaključeno da ista nije imala prava da odlučuje zbog nedostatka kvoruma (potrebnog broja za punovažno donošenje odluka).

Zbog svega iznetog, nesumnjivo je da Skupština ZSiK OkrRS Severnobanatskog nije imala pravnu snagu da donosi odluke u tom trenutku, te se zbog toga sve donesene odluke imaju smatrati ništavim.

Razjašnjujući naposletku, o predmetnom pitanju odlučio je Odbor za hitna pitanja po hitnom postupku, s obzirom da je u međuvremenu pristigao poziv za održavanje vanredne izborne sednice Skupštine ZSiK RSV, te bi eventualna primena pravno nevaljanih odluka Skupštine ZSiK OkrsRS Severnobanatskog u toj prilici dovela do neispravljivih posledica, pa se shodno tome nije mogla čekati redovna sednica Upravnog odbora ZSiK RSS da o predmetnom pitanju odlučuje.

Predmetna odluka se ima dostaviti Rukometnom savezu Vojvodine, kao teritorijalno nadležnom za dalje postupanje, imajući u vidu da je pravno nevaljane odluke ZSiK OkrRS Severnobanatskog vraćanjem u pređašnje stanje potrebno neodložno primeniti u radu zajednice sudija i kontrolora tog teritorijalnog saveza, u okviru kojeg ista ima status oblika delovanja po funkcionalnoj osnovi.

 1. Donesena je odluka o stručnim temama i predavačima koje će biti obuhvaćene za redovne zimske seminare prvog stepena takmičenja, odnosno na regionalnom nivou, a koji rasporedi aktivnosti na seminarima sa satnicama će biti posebno objavljeni u Službenom glasilu ZSiK RSS.